Το επάγγελμα διέπεται από κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Ένας από αυτούς αναφέρεται στο απόρρητο του συμβουλευόμενου. Τα όσα διαμοιράζονται μεταξύ θεραπευτή/θεραπευόμενου είναι εμπιστευτικά , εκτός από τις περιπτώσεις που διακυβεύεται η ζωή ή η ασφάλεια του θεραπευόμενου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ψυχολόγος παρεμβαίνει για να προστατέψει τον θεραπευόμενο αφού τον ενημερώσει και ανάλογα πάντα με την περίπτωση. Στην έναρξη κάθε θεραπείας συνάπτεται θεραπευτικό συμβόλαιο μεταξύ θεραπευτή/θεραπευόμενου , ο θεραπευόμενος ενημερώνεται και συμφωνούν από κοινού για τα θέματα θεραπείας.