Η ουσία της δημιουργικότητας είναι να κατανοήσεις πώς να αξιοποιείς αυτό που ήδη ξέρεις για να πας ακόμη πιο μακριά από αυτό που ήδη γνωρίζεις.
Jerome Bruner
Αξιολόγηση Νοημοσύνης Παιδιών (TEST IQ)

Η αξιολόγηση νοημοσύνης σε παιδιά πραγματοποιείται όπου απαιτείται προκειμένου να αποκτήσουμε σφαιρική εκτίμηση της νοητικής ικανότητας η οποία μπορεί να συνδέεται με τη μαθησιακή επίδοση του παιδιού, τη νοητική του λειτουργία αλλά και την ψυχο-συναισθηματική του κατάσταση. Χορηγείται  σε περιπτώσεις που απαιτείται ο δείκτης νοημοσύνης  (έκδοση  γνωματεύσεων, πιστοποιητικών ΚΕΣΥ, ΚΕΠΑ κ.λπ.) αλλά και όταν υπάρχει ανάγκη για καθορισμό δυνατοτήτων και αδυναμιών, καθορισμό της παρέμβασης, εκπαιδευτική καθοδήγηση, επαγγελματικό προσανατολισμό κ.ο.κ.

Διαρκεί συνήθως δύο ώρες και πραγματοποιείται με μολύβι και χαρτί. Χορηγείται από ειδικά εκπαιδευμένο νευροψυχολόγο.

Για την πραγματοποίησή της χρησιμοποιείται το εγκεκριμένο σταθμισμένο σε ελληνικο πληθυσμό WISC VGR  του οποίου είμαστε νόμιμοι κάτοχοι.

Αξιολόγηση Νοημοσύνης Ενηλίκων (TEST IQ)

Αξιολόγηση Νοημοσύνης Ενηλίκων (TEST IQ)Η αξιολόγηση νοημοσύνης σε ενήλικες χρησιμεύει στη σφαιρική εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών των ενηλίκων και χορηγείται όταν και όπου απαιτηθεί. Η νοημοσύνη συνδέεται με τη λειτουργικότητα του ατόμου σε τομείς της καθημερινότητας, τη ψυχο-συναισθηματική του κατάσταση αλλά και την επαγγελματική τ ου απόδοση. Ο δείκτης νοημοσυνης χρειάζεται σε δημόσιες ή ιδωτικές δομές για τον καθορισμό της ικανότητας του ατόμου αλλά και τη διευκόλυνση και καθοδήγηση της παρέμβασης.

Διαρκεί περίπου 1 ½ ώρα, πραγματοποιείται με μολύβι και χαρτί. Χορηγείται από ειδικά εκπαιδευμένο νευροψυχολόγο.

Για τη πραγματοποίησή της χρησιμοποιούνται το εγκεκριμένο σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό WAIS IVGR  του οποίου είμαστε νόμιμοι κάτοχοι.