Ο ψυχολόγος είναι ο επαγγελματίας υγείας που ασχολείται με τη μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, μελετά τη συμπεριφορά, αναλύει την προσωπικότητα και μετρά τη νοημοσύνη με τη χρήση ψυχομετρικών δοκιμασιών. Εντοπίζει τις δυνατότητες και αδυναμίες του ατόμου και παρεμβαίνει θεραπευτικά για τη διαχείριση των δυσκολιών. Στην ουσία είναι συνοδοιπόρος του θεραπευόμενου στην πορεία του για βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Το επάγγελμα του ψυχολόγου διέπεται από κανόνες δεοντολογίας, που αναφέρονται σε βασικά ζητήματα και  αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ψυχολόγου και ατόμου, το ήθος του ίδιου του Ψυχολόγου, τις σχέσεις με άλλους επαγγελματίες υγείας και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος. Ο ψυχολόγος μπορεί να εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς όπως η Παιδοψυχολογία, η Νευροψυχολογία, η Σχολική Ψυχολογία, η Κλινική Ψυχολογία, η Γνωστική Ψυχολογία κ.α.  Ο Ψυχολόγος σπουδάζει στα πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας. Η πλήρης εξειδίκευση προϋποθέτει μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση σε μία θεραπευτική προσέγγιση.